Deze website en de informatie op deze website zijn niet bedoeld voor, en mogen niet worden geraadpleegd door, of verdeeld of verspreid worden aan, staatsburgers, inwoners of ingezetenen van of personen die fysiek aanwezig zijn in de Verenigde Staten van Amerika (inclusief zijn gebiedsdelen, de “Verenigde Staten”), Australië, Canada, Zuid Afrika, Japan, Zwitserland of Nieuw Zeeland, en vormen geen aanbod tot verkoop of aankoop, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop of verkoop, van enige effecten uitgegeven door Quest for Growth NV (“Quest for Growth”) of enige rechten gerelateerd aan zulke effecten in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid Afrika, Japan, Zwitserland of Nieuw Zeeland, of in enig ander rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, verzoek, verkoop of aankoop voorafgaand aan een registratie of een uitzondering op de registratie of kwalificatie onder de toepasselijke financiële wetgeving van zulk rechtsgebied, onwettig zou zijn, of aan enige staatsburger, inwoner of ingezetene daarvan. De effecten van Quest for Growth of rechten gerelateerd aan zulke effecten waarnaar op deze website wordt verwezen zijn niet, en zullen niet worden, geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “U.S. Securities Act”), en mogen niet worden aangeboden, verkocht, of op enige andere wijze worden overgedragen in of naar de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten voordele van, “US persons” (zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities Act) zonder registratie of een uitzondering op de registratie onder de U.S. Securities Act. Quest for Growth is niet, en zal niet worden, geregistreerd onder de U.S. Investment Company Act van 1940, zoals gewijzigd (de “Investment Company Act”), en investeerders in effecten uitgegeven door Quest for Growth of rechten gerelateerd aan zulke effecten waarnaar op deze website wordt verwezen, zullen zich niet op de voordelen van de Investment Company Act kunnen beroepen.

De effecten uitgegeven door Quest for Growth, of rechten gerelateerd aan zulke effecten, mogen niet worden verworven door: (i) investeerders die activa gebruiken van: (A) een “employee benefit plan” zoals gedefinieerd in Sectie 3(3) van de U.S. Employee Retirement Income Security Act van 1974, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (samen met de daaronder toepasselijke regelgeving, “ERISA”), dat onderworpen is aan Titel I van ERISA; (B) een “plan” zoals gedefinieerd in Sectie 4975 van de U.S. Internal Revenue Code (de “IRC”), daaronder begrepen een individuele pensioentoezegging of andere regeling die onderworpen is aan Sectie 4975 van de IRC; of (C) een entiteit die geacht wordt activa van één van voormelde types van plannen, toezeggingen of regelingen die onderworpen zijn aan Titel I van ERISA of Sectie 4975 van de IRC te houden; of (ii) een overheids, kerkelijke, niet-US of andere beloningsregeling voor het personeel dat onderworpen is aan enige federale, staats-, lokale of niet-US wet die substantieel gelijkaardig is met de bepalingen van Titel I van de ERISA of Sectie 4975 van de IRC.

Elke persoon die geen staatsburger, inwoner of ingezetene is van, of die niet fysiek aanwezig is in, de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid Afrika, Japan, Zwitserland of Nieuw Zeeland, en die de documenten op deze website wenst te raadplegen, dient vooraf na te gaan of hij niet onderworpen is aan lokale wetgeving of regelgeving dat zijn recht om deze website te raadplegen beperkt of zulke toegang verbiedt, of registratie of goedkeuring voor enige verwerving van effecten vereist. De verspreiding van de informatie opgenomen op de website van Quest for Growth in andere rechtsgebieden dan België kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en personen die kennis krijgen van en/of dergelijke informatie ontvangen dienen zich te informeren omtrent de mogelijke wettelijke beperkingen en dienen deze na te leven. In het algemeen zal iedere persoon die toegang wenst te krijgen tot de informatie opgenomen op de website van Quest for Growth, vooraf dienen na te gaan of deze toegang geen overtreding vormt van de toepasselijke wetgeving of regelgeving. Quest for Growth is niet aansprakelijk indien de toepasselijke wetgeving en regelgeving door eender welke persoon wordt overtreden.

De informatie opgenomen op de website van Quest for Growth vormt geen aanbod of een uitnodiging aan eender welke persoon die een dergelijk aanbod of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen of aan wie zulk aanbod of verzoek niet zou mogen worden meegedeeld. Het beschikbaar stellen van deze informatie op het internet is op geen enkele wijze bedoeld om een openbare aanbieding uit te maken in enig rechtsgebied buiten België, noch om aankooporders afkomstig van enig ander rechtsgebied dan België te ontvangen.

De informatie op deze website mag niet worden begrepen als een advies of aanbeveling, en er mag niet op worden vertrouwd als de basis voor enige beslissing of handeling. Werkelijke resultaten en ontwikkelingen kunnen op materiële wijze afwijken van enig vooruitzicht, toekomstgerichte uitspraak, mening of verwachting uitgedrukt in de informatie op de website van Quest for Growth.

Indien het voor u verboden is om de documenten op deze website te bekijken of indien u twijfelt of u zulke documenten mag bekijken, gelieve de website te verlaten.

De toegang tot de elektronische versie van de documenten is door Quest for Growth te goeder trouw mogelijk gemaakt op deze website en is uitsluitend bedoeld voor informatiedoeleinden.

Door “Ja, ik accepteer de disclaimer" te selecteren, bevestigt u dat:

    u kennis heeft genomen van bovenstaande waarschuwingen en beperkingen, u deze begrepen heeft en deze zal respecteren;

    u geen staatsburger, inwoner of ingezetene bent van, of niet fysiek aanwezig bent in, de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid Afrika, Japan, Zwitserland of Nieuw Zeeland of enig ander rechtsgebied waar de verspreiding van deze informatie wettelijk niet is toegestaan, en u deze informatie niet raadpleegt vanuit één van deze rechtsgebieden, en dat u geen “U.S. person” (zoals gedefinieerd in Regulation S van de U.S. Securities Act) bent, en dat u één van volgende bent: (a) een “gekwalificeerde belegger” zoals gedefinieerd in Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd (de “Prospectusrichtlijn”), (b) een “professionele belegger” zoals gedefinieerd in Richtlijn 2011/61/EU, haar wijzigingen en implementerings- en uitvoeringsverordeningen (de “AIFM Richtlijn”) of (c) op enige andere wijze volgens de toepasselijke wetgeving en regelgeving toelating hebt om de informatie op deze website te raadplegen;

    u geen persoon bent die deze informatie niet mag ontvangen; en in alle gevallen, ermee akkoord gaat geen informatie vanop deze website te versturen aan eender welke persoon die buiten België verblijft of woonachtig is of die deze informatie niet mag ontvangen.